VEDTÆGTER RUSS-HOPE

§ 1. Navn

 

Stk. 1

Foreningens navn er ”RUSS-HOPE”

 

§ 2. Formål

 

Stk. 1

Humanitær hjælp til russiske børnehjem, støtte til børn under uddannelse efter fraflytning fra børnehjem.

 

§ 3. Medlemskab

 

Stk. 1.

Enhver, der er interesseret i at støtte foreningens formål, kan optages som medlem i foreningen.

 

§ 4. Økonomi

 

Stk. 1.

Foreningens kapital tilvejebringes ved kontingenter, frivillige bidrag samt ved ansøgning til diverse fonde.

 

Stk. 2.

Kapital må ikke opspares, men skal snarest muligt anvendes til gavn for målgruppen.

 

§ 5. Generalforsamling

 

Stk. 1.

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år i marts måned.

 

Stk. 2.

Indkaldelse til generalforsamling sker ved skriftlig meddelelse til samtlige medlemmer med mindst 3 ugers varsel.

 

Stk. 3.

Eventuelle forslag fra medlemmerne må – for at komme til behandling på generalforsamlingen – være kommet frem til formanden senest 1 uge før generalforsamlingen finder sted.

   

Stk. 4.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

 

1.     Valg af dirigent

2.     Fremlæggelse af bestyrelsens beretning om foreningens virke i det forløbne år

3.     Aflæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse

4.     Fastsættelse af kontingent for det følgende kalenderår

5.     Indkomne forslag fra medlemmer eller bestyrelse

6.     Valg af revisorer

7.     Eventuelt

 

Stk.5.

Generalforsamlingen ledes af en dirigent. Alle anliggender på generalforsamlingen afgøres ved simpel stemmeflerhed blandt de fremmødte medlemmer. Såfremt det drejer sig om ændring i foreningens vedtægter eller foreningens opløsning kræves det, at ¾ af de på generalforsamlingen fremmødte medlemmer vedtager forslaget på 2 efter hinanden afholdte generalforsamlinger, der er indkaldt med 3 ugers varsel.

 

§ 6. Bestyrelsen

 

Stk. 1.

Foreningen ledes af en bestyrelse på 3 – 7 medlemmer samt 2 suppleanter.

 

Stk. 2.

Bestyrelsesmedlemmerne vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er på valg hvert andet år.

 

Stk. 3.

Formand og kasserer må ikke være på valg samtidig.

 

Stk. 4.

Suppleanterne vælges for 1 år ad gangen.

 

Stk. 5.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer, sekretær og menige medlemmer.

 

Stk. 6.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

 

Stk. 7.

Beslutninger i bestyrelsen træffes ved simpelt stemmeflertal.

   

Stk. 8.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af bestyrelsen er til stede. Hvis bestyrelsen består af lige antal er formandens stemme udslagsgivende.

 

Stk. 9.

Bestyrelsen kan nedsætte særlige udvalg.

 

§ 7. Tegningsret

 

Stk. 1.

Foreningen forpligtes i alle retslige forhold ved underskrift af 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden eller kassereren.

 

§ 8. Regnskab & revision

 

Stk. 1.

Revision af foreningens regnskaber foretages af 2 revisorer, der vælges på den ordinære generalforsamling.

 

§ 9. Regnskabsår

 

Stk. 1.

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Første regnskab løber dog fra foreningens stiftelse til 31.dec. 2003.

 

§ Vedtægtsændringer

 

Stk. 1.

Nærværende vedtægter kan ændres af generalforsamlingen i overensstemmelse med bestemmelserne i § 5, stk. 5.

 

§ 11. Foreningens opløsning

 

Stk. 1.

I tilfælde af foreningens opløsning vil en eventuel formue efter generalforsamlingens beslutning overgå til børn i henhold til foreningens formål.

 

 

 

Write a new comment: (Click here)

SimpleSite.com
Characters left: 160
DONE Sending...
See all comments

| Reply

Latest comments

31.12 | 15:05
RUSS-HOPE Has received 9
12.12 | 07:27
Sidste nyt Has received 4
02.12 | 12:07
RUSS-HOPE historie Has received 3
07.10 | 01:44
Generalforsamling Has received 1
You liked this page